Regulamin serwisu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej Filmy.Szkola.pl udostępniającą filmy profilaktyczno-edukacyjne przeznaczone dla młodzieży oraz dorosłych (rodzice, nauczyciele), należącą do firmy Maciej Trafny Wybór, os. Sienkiewicza 15/9, 32-020 Wieliczka, NIP 549-227-91-62, adres e-mail: kontakt@filmy.szkola.pl, tel. 571-526-858, zwaną dalej Platformą.
2.    Regulamin określa również zasady udostępniania i sprzedaży (sposobów ich płatności) materiałów profilaktyczno-edukacyjnych w formie elektronicznej (zwane dalej: filmami).
3.    Platforma jest internetową przestrzenią, w której znajdują się filmy, których celem jest przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym młodzieży (w tym chorobom przenoszonym drogą płciową, szczególnie HIV/AIDS), przemocy rówieśniczej, alkoholizomowi (oraz innym uzależnieniom).
4.    Platforma oferuje filmy swoim odbiorcom przede wszystkim nieodpłatnie. Jednakże mogą się pojawić filmy, do których dostęp będzie odpłatny. 
5.    Platforma dokłada wszelkich starań, aby umożliwić Odbiorcom nabywanie nowych umiejętności, które miałyby zmniejszyć ryzyko wejścia w różne zachowania ryzykowne. Jednak ze względu na fakt, iż powyższe problemy są bardzo złożone i szerokie oraz uzależnione od bardzo wielu czynników, które nie mieszczą się w zakresie świadczenia usług, Platforma nie gwarantuje swoim Odbiorcom szybkiego osiągnięcia zamierzonego rezultatu i zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami wejścia w ryzykowne zachowania.
6.    W celu złożenia zamówienia na wybrany odpłatny film edukacyjny lub profilaktyczny za pośrednictwem Platformy, konieczne jest skorzystanie z formularza zamówienia dołączonego do opisu wybranego produktu znajdującego się na stronie Platformy. Wybór rodzaju produktu zależy od zamawiającego. Przeważająca większość filmów jest bezpłatna i nie wymaga wypełniania jakiegokolwiek formularza.
7.    Za integralną część niniejszego Regulaminu należy uznać Politykę Prywatności, Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz Politykę Cookies, dostępne na stronie Filmy.Szkola.pl.
8.    Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej przez Platformę z Odbiorcą treści zamieszczanych materiałów.

 

§2 PRAWA AUTORSKIE

1.    Wszelkie prawa należące do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Platformy, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Platformy (za wyjątkiem logotypów, zdjęć, materiałów, filmów, nagrań prezentowanych w celach prezentacji towarów lub udostępnienia filmów podmiotów trzecich, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Platformy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą firmy Maciej Trafny Wybór wyrażoną na piśmie.

 

§3 ZASADY NABYWANIA MATERIAŁÓW I PUBLIKACJI

1.    Wszelkie nagrania dostępne na stronie internetowej Platformy można nabyć 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wybór pożądanego produktu i wejście w jego podstronę. Część produktów będzie wymagała ich opłacenia, w celu obejrzenia danego filmu lub filmów, zgodnie z zasadami, wskazanymi w §4 niniejszego Regulaminu.
2.    Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w formularzu na stronie: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Wypełnienie pozostałych pól w formularzu (dane firmy, jeżeli osoba zamawiająca, zwana dalej „Kupującym”, chciałaby otrzymać fakturę VAT potwierdzającą zakup) jest dobrowolne.
3.    Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
4.    W przeciągu 24 godzin od potwierdzenia płatności Kupujący otrzyma wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, w której znajdować się będzie odnośnik do strony logowania oraz hasło do platformy, na której znajduje się zakupiony produkt.
5.    Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, Platforma poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przy złożeniu zamówienia. Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 3 dni lub oczekiwać na otrzymanie zamówionego produktu.
6.    Właściwe odczytanie treści nabytego materiału lub obejrzenie nagrania w ramach wybranego produktu wymaga, aby Kupujący dokonywał tej czynności za pomocą sprzętu elektronicznego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym mu odtworzenie filmów, nagrań lub innych plików, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku oraz dostęp do Internetu.
7.    Udzielona przez Platformę licencja na korzystanie z zakupionych produktów umożliwia korzystanie z niego tylko przez Kupującego, któremu licencja ta została udzielona dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Sprzedawcę zabezpieczeń technicznych. Licencja ta ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
8.    Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Kupujący nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych produktów, filmów, nagrań, ich fragmentów, ich kopii, wykorzystywania ich kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji lub usuwania błędów.
9.    Kupujący nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z Produktów.
10.    Powyższe zasady dotyczą produktów udostępnianych na Platformie odpłatnie. Natomiast z produktów, które są udostępniane nieodpłatnie na Platformie, a których właścicielami są podmioty trzecie, można z nich korzystać zgodnie z licencją wydaną przez te podmioty trzecie i zasadami, które w niniejszym Regulaminie nie zostały zapisane.

 

§4 PŁATNOŚCI

1.    Niniejszy paragraf dotyczy tylko i wyłącznie Filmów i innych produktów, do których dostęp jest odpłatny.
2.    Odbiorca uiszcza opłatę za wybrany Produkt za pośrednictwem formularza zamówienia podpiętego do każdej oferty na podstronie każdego Produktu, który jest odpłatny. Ceny znajdujące się na stronie internetowej Platformy są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
3.    Odbiorca może wybrać następujące formy płatności:

(a) przelew bankowy na rachunek bankowy Platformy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Odbiorcy przez Platformę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Platformy);

(b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności obsługiwany przez (do wyboru przez Kupującego) PayNow, DotPay lub PayByLink (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Odbiorcy przez Platformę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Platformę informacji z systemu szybkich płatności o dokonaniu płatności przez Odbiorcę);
(c) przelew poprzez system płatności PayPal, w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Odbiorcy przez Platformę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Platformę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Odbiorcę).

4.    Kwota za zakup danego Produktu może być wniesiona jedynie w całości. Platforma nie prowadzi sprzedaży swoich Produktów na raty.

 

§5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.    Z zastrzeżeniem §5 ust. 2 niniejszego Regulaminu Odbiorca będący Konsumentem (w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny), który zawarł umowę w trybie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:
(a)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@filmy.szkola.pl
(b)    pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Maciej Trafny Wybór, os. Sienkiewicza 15/9, 32-020 Wieliczka
2.    Platforma wskazuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów:
(a) o świadczenie usług, jeżeli Platforma wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Platformę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Platformę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3.    Zgoda Konsumenta będzie każdorazowo udzielania poprzez zaznaczenie stosownego pola wyboru przy zakupie wybranego Produktu.
4.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednakże nie jest to obowiązkowe.
5.    Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
(a)    dla Umowy sprzedaży, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
(b)    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.
6.    Platforaa ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Platforma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący będący konsumentem, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
7.    W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.

 

§6 REKLAMACJE

8.    Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Platformy względem Kupującego, jeżeli sprzedana Usługa, Materiał lub Publikacja posiada wadę (rękojmia) zostały określone w przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
9.    Platforma zobowiązana jest wykonać zamówioną Usługę w sposób zgodnie z Umową przy zachowaniu należytej staranności, natomiast zakupiony Produkt lub Publikację dostarczyć bez wad.
10.    Kupujący posiada możliwość złożenia reklamacji: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@filmy.szkola.pl oraz pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Maciej Trafny Wybór, os. Sienkiewicza 15/9, 32-020 Wieliczka.
11.    Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz żądania sposobu wykonania Usługi zgodnie z Umową albo wydania Produktu zgodnie z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jak również danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Platformę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
12.    Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez Platformę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej.

 

§7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego/Odbiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2.    Kupujący/Odbiorca będący konsumentem ma prawo skontaktować się z Platformą w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, w tym informacji z ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U z 2016 poz. 1823 z późn. zm.). 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Platforma nie ponosi odpowiedzialności za terminowość oraz przerwę w świadczeniu usług z przyczyn, na które nie ma wpływu, np. brak prądu lub problemy techniczne platformy szkoleniowej WebToLearn, na której oparta jest Platforma Filmy.Szkola.pl.
2.    Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Platformy.
3.    W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4.    Każdy Odbiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5.    Platforma zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Platformę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Odbiorcę. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Platformy. Sprzedawca poinformuje Uczestnika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Odbiorca nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Platformę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2022 r.
 
 
Załącznik do Regulaminu nr 1
Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy
___________________________________________________________________________

 
Formularz Odstąpienia od Umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać
tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

______________________________________

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

__________________________________________________________

(ulica, nr domu, mieszkania)

______________________________________

(kod pocztowy miejscowość)

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu

od umowy o świadczenie usługi ____________________________________________

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów) __________________________________________

 

Adres konsumenta (-ów) _________________________________________________

 

____________________

Podpis konsumenta (-ów)

 

 

_____________________________

(*) niepotrzebne skreślić

 

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn